Komanda

Skirmantas Miliauskas,
įkūrėjas ir vadovas

Skirmanto patirtis in­ve­s­ti­ci­nės ba­n­ki­ni­n­ky­s­tės, įmo­nių fi­na­n­sų ir va­l­dy­mo sri­ty­se – dau­giau kaip 13 me­tų. Pa­ti­r­tį Ski­r­ma­n­tas su­kau­pė di­r­b­da­mas JAV ka­pi­ta­lo įmo­nė­je „ESOP Ser­vi­ces In­ter­na­tio­nal“ bei pri­va­taus ka­pi­ta­lo va­l­dy­mo įmo­nė­je „Balt­Cap Ma­na­ge­ment“.

Skir­man­tas taip pat va­do­va­vo AB „ŽIA Val­da“ in­ve­­s­­ti­­ci­jų ir ko­r­­po­­ra­­ci­­nių fi­­na­n­­sų de­­pa­­r­­ta­­me­­n­­tui bei AB "Fi­­na­­s­­ta Co­r­­po­­ra­­te Fi­­na­­n­­ce".

Skirmantas dirbo daugelio Lie­tu­vos be­n­d­ro­vių va­l­dy­bo­se ir ste­bė­to­jų ta­ry­bo­se, yra strai­p­s­nių apie pri­va­taus ka­pi­ta­lo in­ve­s­ti­ci­jas ir fi­­na­­n­­sa­­vi­­mą auto­rius.

Rūta Beresnevičiūtė,
projektų vadovė

Rūtos patirtis in­ve­s­ti­ci­nės ban­ki­ni­n­ky­s­tės ir fi­­na­­n­­sų ana­­li­­zės sri­­ty­­je – 6 me­tai. Dir­­b­­da­­ma pro­­je­­k­­tų va­­do­­ve AB "Fi­­na­­s­­ta Cor­­po­­ra­­te Fi­­na­n­­ce" Rū­­ta da­­ly­­va­­vo 47-iuose in­ve­­s­­ti­­ci­­niuo­­se pro­­je­­k­­tuo­­se.

Ji taip pat yra dir­bu­si A/S Da­n­­s­­ke Ban­­ke Lie­­tu­­vos fi­­lia­­lo ve­r­­s­­lo klie­­n­­tų va­dy­bi­nin­ke.

Vilniaus universitete įgi­ju­si ba­n­ki­ni­n­ky­s­tės ma­­gi­­s­­t­­ro lai­­p­­s­­nį, Rū­­ta ži­­nias gi­­li­­no ir Man­n­hei­­mo uni­­ve­­r­­si­­te­­te Vo­­kie­­ti­­jo­­je bei įvai­­riuo­­se s­e­mi­­na­­ruo­­se Lie­­tu­­vo­j­e ir už­­sie­­ny­­je.